Врати

Вратата е строителен елемент от сградата, който обезпечава достъп или обратно, ограничава проникването в затворено пространство.

Разделението на вратите може да бъде като жилищни и индустриални врати. Издръжливостта на самозатваряне на индустриалните врати се определя с БДС EN 1191:2012 и т.н.

Всички врати съгласно тяхното предназначение се делят на два основни типа – ИНДУСТРИАЛНИ и БИТОВИ. Това разделение се налага основно от интензивността на работа на вратата, габаритните й размери и специфика. Например битовите гаражни и дворни врати се разчитат за работа до 5 цикъла дневно. Врати, които надвишават този показател се считат за индустриални. Съобразно тези признаци производителите на автоматика за врати са произвели системи за автоматизация, съгласно предназначението на вратите и водейки се от показатели като интензивност, тегло, механична система, ветрово натоварване и климатични особености. Монтажът се извършва от квалифициран персонал, спазвайки инструкциите за монтаж на производителя, използвайки предписаните крепежи, за съответния материал. След монтажа ползвателят трябва да бъде инструктиран относно правилната експлоатация на вратите и да бъде запознат с необходимите мерки и интервали по поддръжката.